SLDAY 2015

2015 | Sri Lanka Day
« 1 of 17 »

Opening Ceremony

2015 | Sri Lanka Day
« 1 of 17 »

Cultural Show

2015 | Sri Lanka Day
« 1 of 8 »

Fashion Show

2015 | Sri Lanka Day
« 1 of 8 »

Musical Performances

2015 | Sri Lanka Day
« 1 of 17 »

Raffle

2015 | Sri Lanka Day
« 1 of 9 »

Vendors

2015 | Sri Lanka Day
« 1 of 18 »

Parade

2015 | Sri Lanka Day
« 1 of 8 »

Evening Session