SLDAY 2016

2016 | Sri Lanka Day
« 1 of 16 »

Opening Ceremony

2016 | Sri Lanka Day
« 1 of 27 »

Cultural Show

2016 | Sri Lanka Day
« 1 of 10 »

Fashion Show

2016 | Sri Lanka Day
« 1 of 9 »

Musical Performances

2016 | Sri Lanka Day
« 1 of 15 »

Vendors

2016 | Sri Lanka Day
« 1 of 11 »

Parade

2016 | Sri Lanka Day
« 1 of 9 »

Evening Session

2016 | Sri Lanka Day
« 1 of 7 »

Kids Corner